ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/ RPO WSL

EFRR

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa linia technologiczna z systemem graficzny 3D CAD/CAM i Xilog Maestro pozwalającej na wytworzenie innowacyjnych produktów w postaci systemów mebli skrzyniowych”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” firma ESKO ADAM SŁOMIANY zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe